Keresés:
Műhely

Gondolatok


2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990


2009

 "Egyedül a mű fontos, a műben foglalt állítás, a költemény a maga szorosan vett egyediségében, a kép a saját terében. Egyedül a mű a fontos, ám végső soron a mű csak azért van, hogy a saját nyomába vezessen: a mű az a mozgás, amely az inspiráció tiszta pontja felé visz bennünket, ahonnét származik, s amelyet úgy tűnik, csak akkor érhet el, ha eltűnik."

Maurice Blanchot (Radvánszky Anikó fordítása)

 "Győrbe két nap késéssel érkezett a forradalom. Amikor a gimnázium ablaka alatt a Vagongyár munkásainak felvonulására felfigyeltünk - a nap második tanórája zajlott éppen - elvégeztük mi is a magunk helyi lázadását: az óvatos bencés tanárok először ugyanis nem akarták megengedni, hogy mi is csatlakozzunk a menethez. Nem sokáig folyt a vita - felálltunk és leszaladtunk az utcára."

Fogarassy Miklós

 "Az élő Bartók? Mit sugall ennek a mondatnak a mélysége? Melyek lehetnek a folytonosságnak azok a meghatározható, tetten érhető, egyszerű szemléleti és gyakorlati alapképletei a bartóki zene mélyén és annak organizmusában, melyeknek gyökerein áll és törzsén talán tovább növekedhet egy magát megadni nem akaró, mert nem is tudó kultúra? S az általános európai zenei formák tagoló rendjei mögött mitől olyan alapvetően egységes ez a zene s a benne nyújtózó világ? És mitől oly otthonos mégis nekünk, a maga egyetemességében?"

Szabados György 

"... az igazi hívők nem háborúznak. A csőcselék háborúzik, s a keresztény jelképekben meg a felekezeti különbségekben keres rá ürügyet, gaztetteire pedig alibit."

Mirko Kovač (Borbély János István fordítása)

"Ez az ifjú azonban már nem lovag, nem lóra száll, hanem gyalog lépdel a friss gyepen. Városból indul, és kerthez, nem várhoz érkezik. A vár csak jóval később jelenik meg, amikor elzárják előle a Rózsát, és a hirtelen eléje tornyosuló bástyák nem harcra késztetik, hanem kétségbeesésbe taszítják. A kaland, amit keres, nem hősi tettek hajszolása, hanem a szerelem megismerése - a lélek kalandja. Az álom kiváló eszköz arra, hogy kilépjen a mindennapok világából, és belépjen egy másik, egy belső világba."

Rajnavölgyi Géza

 "Szeretnék egyszerű lenni, és életemet szeretném megtisztítani, amennyire csak lehet."

Hamvas Béla

 "A piacot jól ismerő, s azt maximálisan kiszolgáló író-iparostól a piaccal szembeforduló, azt tudatosan opponáló, a feléje áramló »elvárásokat« felülírni igyekvő alkotóig széles a sáv, de így vagy úgy, minden szöveg létrejöttébe belejátszik az implicit olvasói igény."

Lengyel András

 "... Tolnai Ottó drámái nemcsak hogy szervesen kapcsolódnak korábbi magyar és külföldi irodalmi kísérletekhez, hanem alkotójuk egy új színházi forma, egy új színpadi nyelv meghonosítására, illetve folytatására is kísérletet tett."

Mihálka Réka

 "Az arabok, a sivatag emberei ellenérzéssel viseltetnek a tenger iránt. Ellenérzésük azonban bűvös igézetet is magában foglal. Utóbbival kapcsolatban elég legyen most bizonyítékul hoznom azt a tényt, hogy e kétségtelenül szárazföldek belsejében élő nép szemében a tenger identitásuk meghatározásában bír fontos szereppel: önmagukat a tengerhez viszonyítva határozzák meg. Azt mondják ugyanis magukról, hogy »az öböltől az óceánig« elterülő térség lakói."

Salah Stétié (Désfalvi-Tóth András fordítása)

 "Akadnak az ember életében olyan hajnali órák, amikor szinte visszarémlik bennünk a teremtés, a születés őshajnala; az, hogy volt sár, vér, szike, se varrótű, az első lélegzetvétel; no meg a föld, az ég és a vizek szétválása; a szárnyasok és négylábúak összevisszasága, aztán meg a lét elrendeződése."

Fogarassy Miklós

 "Az ő hálózati látszatuk szerint minden úgy működött, ahogy megszokták. Parancsokat adtak, kaptak, engedélyt kértek, beszámoltattak, véleményeztek, terveket kovácsoltak, módszereket agyaltak ki, megfigyeltek, lehallgattak, ellenőriztek, ravaszkodtak, konspiráltak, güriztek, jelentettek, güriztek, jelentettek, és semmire se mentek. Céljuk ködkép maradt a kedélyük határán."

Karátson Endre

 "Örvendjetek, amikor csak lehet, és erőt éreztek hozzá magatokban. Mert tiszta öröm pillanatai többet érnek, többet jelentenek, mint apró-cseprő szenvedélyeink meg vágyaink zűrös játékában eltelt életünk napjai és egész hónapjai akár... A tiszta öröm minden perce azonban, olthatatlan fényességként, melyet semmi sem tud homályba borítani, örökre megmarad bennünk."

Ivo Andrić (Borbély János István fordítása)

"Mintha a tudat lázas, lüktető léte csak arra várna, hogy a szerelem - a második ártatlanság - rácsókolja csendjét, ámulatát. Újra gyermekké tegye."

Láng Csaba

 "A modern embernek tehát nincsen fogalma önmagáról, nem tudja kicsoda, pontosabban éppen ez a szituáció tárja fel világosan az ember eredendő léthelyzetét, azt, hogy eleve problematikus lényként kell szembenéznie önmagával, s ebből kiindulva kell kísérletet tennie önmaga meghatározására."

Makai Péter