Keresés:
Műhely

Gondolatok


2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990


2008

  "Tehát nem csak alvás közben létezik álom; ébrenlét alatt is, s azt kiszínezi, átjárja az álom."

María Zambrano (Scholz László fordítása)

 "Végre meglátogatott az olyan nagyon akart álom."

Lator László

 "Megtanultam ugyanis, hogyan kell felébresztenem magamat. Mióta ezt tudom, nem félek az álmoktól."

Takács Zsuzsa

 "Az álom az, mikor magadra maradsz az élettel."

Tandori Dezső

 "Gyógyszerként gyűjteni kezdtem más álmatlanok feljegyzéseit - mint egy doktor, felírtam magamnak őket."

Lábass Endre

 "Ám az alváskutatók sem tudják megmagyarázni: mi »szükség« van az álomképekre. Mi az, ami hiányukban másként történne a szervezetünkben, másként és tökéletlenül, milyen képességünk, milyen teljesítményünk szenvedné meg, ha alvásunk alatt soha semmiféle álmot nem látnánk."

Szőcs Géza

 "Nem jegyeztem le az álmaimat, tehát elveszítettem azokat, így hát szomorúnak kellene lennem, hiszen ahogy Krúdy mondja, az az ember, aki elveszíti az álmát, nagyon szomorú lesz emiatt."

Füzi László

 "Az álmok és a versek olyan levelek, amelyeket egy felfoghatatlan mélységből kapunk, akár elismerjük ezt, akár nem, hiszen minden este, az ágyunkban velünk alszik egy mitikus ember."

Meta Kušar (Lukács Zsolt fordítása)

 "Életének legnagyobb részét, úgy tűnik, Kafka az álmok világának vészterhes közvetlenségében töltötte. Érzékszervi tudással rendelkezett az álomról és a tudat dimenzióiról, amit csak olyan ember lehetett képes megszerezni, aki rendkívüli kapcsolatban állt belső életével."

Selma Fraiberg (Tóta Péter Benedek fordítása)

 "Az énnek önmaga a legfőbb ellensége, a nem tudatosult, mert a szocializálódás következtében elhallgatott másik. Aki ennek következtében mit sem törődik a kötelezőnek tudott fegyelemmel, az illemmel, a nappali lét társas szabályaival. Éjszaka feloldódnak a gátlások, s a nappali gátoltságoknak alávetett én az álmok kiszolgáltatottja lesz."

Fried István

 "Az antikvitás irodalmában és a Bibliában is sorsdöntő, látszólag megoldhatatlan szituációban szerepelnek az álmok. Ezt láthatjuk többnyire a barokk kultúrában is."

Borián Elréd

 "Az álom csak másolatban létezhet, a másolat azonban csupán illékony lenyomata az eredetinek, ahogy a valóság is csak a szemlélet esetlegességében, a dokumentum pedig fikció keretében jelenhet meg."

Gelencsér Gábor

 "Ezért álomszerű - majdnem mindig - a művek megvalósulása..."

Jász Attila

 "Amikor villanyt gyújtottam és pár lépést mentem befelé, észre kellett vennem, hogy bizony az álom beteljesült."

Móser Zoltán

 "Az álomélmény a felriadással együtt így kerül feldolgozásra, mintegy a rágódva kérődző módjára emésztő gyomorban. Ez az emésztés egyúttal emésztődés is: lidércnyomásként, riasztó rémálomként megfekszi a gyomrot."

Tóta Péter Benedek

"Az álommunka szakadatlanul folyik. Napközben is álmodunk!"

Wilhelm Stekel (Friedrich Melinda fordítása)

"Ahogyan az alvásnak és az álmodásnak is különböző szerencsés vagy szerencsétlen bugyrai vannak, úgy vannak különböző bugyrai az álomértelmezésnek is."

Hárs György Péter

"Meglehet hát, hogy az Álomfejtés szerzője méltatlanul tulajdonított túl nagy jelentőséget a bécsi mérnök intuitív »álomfejtésének«. Mindazonáltal Josef Popper nem csupán az álmok rejtett értelmére vonatkozó megjegyzésével, hanem egész életművével nagy hatást gyakorolt rá."

Erős Ferenc

"Döbbenten nézem, miként is kapcsolódnak össze, mozdulnak együtt, követnek hasonló történetíveket, tartalmaznak hasonló képeket, színeket, érzéseket vagy ritmusokat az álmok, s gyakran fölmerül bennem a kérdés: honnan is jönnek az álmaink? Belülről idézzük meg őket, vagy hozzánk kívülről közelítenek? Várnak-e az álmodóra, hogy megálmodódjanak?"

Székács Judit

"A képiség ugyan egy nyelven túliságot vagy nyelv előttiséget jelöl, mégis a nyelviséget kell felhasználnunk ahhoz, hogy az álmodott álomból az elmondott álomhoz eljuthassunk. Eközben elvész az álmodott álom és kirajzolódik az elmondott álom."

Jádi Ferenc

"Határhelyzeti jellege jelenik meg abban is, hogy az álom - legalábbis abban az eredeti, éjszakai formájában, amiről persze csak halvány érzéseink vannak - eredetileg képi természetű, az álom felidézése, elmondása viszont nyelvi."

Bókay Antal

"Minden felébredés orpheuszi pillanat - s mint ilyen elsősorban az idő természetrajzáról beszél. Úgy ékelődik az álom és az ébrenlét ideje közé, hogy mindkét időt magába szívja, és átitatja egyiket a másikával. Minden felébredés »kívülről« érkezik, egy olyan odaátról, ami hatalmába keríti az embert. Mintha »belülről« ébredni nem adatott volna meg nekünk. Ezért lehet gyakran az az érzésünk, hogy minden ébredés csoda és döbbenet, melyben ismét birtokba vehetjük a testünk, ami korábban, mint öntudatlan tárgy hevert rajtunk, kiszolgáltatottan az éjszaka világának."

Komálovics Zoltán

"Izraelben az Ószövetség szerint Isten nemcsak szavakban, látomásokban adott kinyilatkoztatásokat, hanem álmokban is. Valószínűleg azért, mivel az ember álmában nem ura önmagának és nem képes ellenállásra, továbbá az alvás idejét Isten látogatására kedvező időnek tartották."

Sulyok Elemér

"Álmomban anélkül cselekszem, hogy akarnám azt, és anélkül áll szándékomban megtenni bármit is, hogy módomban állna. Valamiről tudok valamit, már mielőtt megismertem volna, vagy valaha is láttam volna; látok valamit anélkül, hogy elképzelném. Nem az a különös, hogy ebben az állapotban tevékenységek összekeverednek, hanem hogy egyáltalán felbukkannak és beszélhetünk róluk."

Paul Valery (Désfalvi-Tóth András fordítása)

"Igen, arról szólt az álmom, hogy akkor ott, abban a nem létező korcsmában, csehóban ittam: életem (Istenem, miféle csökönyös ragaszkodás az Élethez!?) legjobb pálinkáját. Az tartotta, tartja bennem a mai napig a meleget."

Tolnai Ottó

"Az álom vagy az ébredés viszont megbontja soraink, s végleg eltöröl bennünket, mint a fény meg az árnyék rejtélyes és ritka játékát, melyet senki sem látott, s amely nem ismeri saját magát, márpedig minden éjjel újra kezdődik."

Ivo Andrić (Borbély János István fordítása)

"Az ajtó kitárult, és a rövid lépcsőn le, és a szobán át, felém jött egy alak, amely egyszerre volt egy szikár férfi és egy a hátsó lábain felegyenesedve járó róka."

Ted Hughes (Tóta Péter Benedek fordítása)

"Az én álmaim egytől-egyig színesek voltak, persze lehet, hogy talán azért, mert festő vagyok."

Akutagava Rjúnoszuke (Vihar Judit fordítása)

"Az álom biztonságot nyújt. Mert csak álom. Érzik, hogy álmodhatnának mást, magukról, másról mást, ahogy tetszik, ahogy jön."

Karátson Endre

"S képzeld, mindez egyetlen éjszaka alatt történt, akkor, amikor bátorításodra karomba kaptam az alva mosolygó lányt, s kiosontam vele a szelíd estébe, mely időközben hajnal lett."

Verebes Ernő

"Nem kívül keresem."

Háy János

"Hoztál kenyeret? Hoztál kenyeret? - ismételgette álmában, világosan emlékszem. Különben is éberen aludt életében."

Deák László

"Csak egy rossz álom csupán, vagy még az se, csak a gondolattalan létezés."

Kőrösi Zoltán

"Magánya teljes volt. Ugyanakkor amennyire biztos volt abban, hogy senki nincs a szobában, talán még a világon se, ugyanannyira biztos volt abban is, hogy valaki mégis csak van ott, aki az álmában lakozik, aki most meghitt módon közeledik hozzá, aki körülötte és benne él."

Maurice Blanchot (Bende József fordítása)

"A lányok a járdán vártak rá, a jól ismert pipacsszirmokkal, amelyek garantálják az álmot, az álom elérhetetlen képtelenségét."

Juan Carlos Onetti (Pál Ágnes fordítása)

"Azt szoktam álmodni, hogy részese vagyok egy történelmi pillanatnak, nemzeti sorsfordulónak, és a kritikus pillanatban éppen az én véleményem vagy tanácsom befolyásolja, dönti el az események alakulását."

Alvaro Mutis (Pál Ágnes fordítása)

 "Meggyőződésem, hogy az álomként átélt események éppúgy megtörténnek velem, mint azok, amelyeket ébren, tudatos formában élek át."

Fogarassy Miklós

"Kedvenc ásványom a pirit. Sápadt, arany kockáinak színétől az álom lelassul."

Uri Asaf

"Különös, hogy álmomban - »lassan« álmodok, csaknem tudatosan lassan - az álmot fogom, de közben tökéletes realitás-érzésem van: egy kicsit túlvilági realitás."

Hamvas Béla

"Az író valójában álmodó, nem pedig álmodozó. Ő álmokat ír le, azt, hogy mi lenne akkor, ha az emberek a saját hajlamaik és természetük szerint viselkednének, s nem a tehetetlenségük szerint, mint a valóságban. Az álom az élet legreálisabb hatásköre."

Aleksandar Tisma (Orcsik Roland fordítása)

"Nem bocsátkozom álomfejtésbe, az álmok magyarázásába; hagyom, hadd rakódjanak le valahol mélyen, visszafojtom őket, és várom, hogy valóságos jelenetekként egyszer felszínre bukkanjanak. Egyikük-másikuk, pontosan úgy, ahogyan megálmodtam, valósággá vált, ez azonban egy másik történet."

Mirko Kovač és Filip David (Borbély János István fordítása)

"Az alkony: rejtélyes átváltozás. Ha nemcsak szemünk és szívünk, de elménk is követni tudná, talán megértenénk a létezés minden titkát."

Sári László

"A lépcső tetejére érve, roppant mezőn találtuk magunkat, amelyre a késő délután zöldes, végtelenül kemény fénye esett."

André Breton: Földfény (Hárs Ernő fordítása)

 "Már többször megfigyelt tény, hogy ugyanazon az álmon belül lehetséges ide-oda ingadozás: az álmodó az egyik pillanatban oroszlán, a másikban ember."

Henri Michaux (Moldvay Tamás fordítása)

 "Az álom betoppan, reakcióként megannyi dologra, megannyi ingerre, csapásra, bosszúságra. Egyfajta lomtár van mögötte, teli impulzusokkal, késleltetett impulzusokkal."

Henri Michaux (Moldvay Tamás fordítása)

"Ma mindenekelőtt azért utazunk, hogy úrrá legyünk önmagunkon és megoldatlan feladatainkon. Más földrészek és emberek arcai hadd segítsenek felfedezni önmagunkat."

Edvard Kocbek (Lukács Zsolt fordítása)

"Aki haragos természetű, vegyen egy rózsát és egy kevés zsályát, és zúzza porrá őket. És minden alkalommal, mikor érzi, hogy elönti a harag, tartsa a port az orrához. A zsálya ugyanis vígasztal, a rózsa pedig üdít."

(Magyar László András fordítása)

"Azokban az írásokban fedeztem fel, hogy ki lakik bennem, pontosabban hogy hányféle azonosságnak a lehetősége bukkan elő és tűnik is el mihelyt a tollat leteszem. Lehetőség, és semmiképpen sem bizonyosság, de hogy ennek a sok lehetőségnek gazdagság a neve."

Karátson Endre fordítása

 "Csak egyféle »sikeres« ember létezik a világon: az, aki dacára a rémisztő megpróbáltatásoknak, a lelke mélyén legyőzhetetlen marad."

John Cowper Powys (Czuppon Anett és Danyi Zoltán fordítása)

 "A rózsák a »teljesség« impozáns képviselői."

Graham Stuart Thomas (Kovács Zsófia fordítása)

"Azt lehet mondani, hogy a boldogság végigborzongott rajta; de ugyanezt már nem lehet elmondani a boldogtalanságról. A boldogtalanság a természeti állapotban nem tud belénk költözni."

Walter Benjamin (Weiss János fordítása)

"A kert az önmagával és a mindenséggel kétszeresen kozmikus viszonyban álló ember tökéletes léte..."

Salah Stétié (Désfalvi-Tóth András fordítása)

 "Megszaporázza lépteit, s ahogy közeledik a campus épületéhez, egyre furább érzés keríti hatalmába. Ha ezek kimennének, akkor oszlopban sorakoznának. Csakhogy a tankok szana-széjjel, többnyire az útkereszteződésekben állnak. Az is gyanús, ami nem gyanús. Az emberek az ablakfüggönyök takarásából leskelődnek, az egyetem épületének még a környékén sincs tank... Jan Merka ekkor még nem sejti, hogy boldog, felhőtlen diákéveinek egyszer és mindenkorra vége, sorsa néhány órán belül megpecsételődik."

Pátkai Tivadar

 "Én nyitottan és kíváncsian akarok élni. Ám ennek ellenére egyre fontosabbnak tűnik számomra az, hogy néha le kell állni, és tekintetünket a Történelemre és annak Történetére kell vetni."

Drago Jančar (Lukács Zsolt fordítása)

"A művészet nem más, mint a benső élet kifejeződése. Az egész a láthatatlanban kezdődik. Ez a valódi élet válik láthatóvá, hogy lássák azok, akik akarják és képesek rá."

Alexandre Hollan (Désfalvi-Tóth András fordítása)

"Az ókori ősrózsák többnyire évente csak egyszer, nyár elején virágoztak..."

Charles Chamberlain Hurst (Farkas Gergely fordítása)

 "A fülemüle és a rózsa, keresztényes értelme szerint, a szerelmes és a szeretett lény."

Géczi János