Keresés:
Műhely

Gondolatok


2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990


2001

 

„Életünket tudjuk adni valakiért, akibe szerelmesek vagyunk, de csak azért, mert olybá tűnik, ő az egyedüli, aki képes bennünket úgy szeretni, ahogy mi azt szeretnénk.”

Julian Green (Radvánszky Anikó fordítása)

 

„És megint jó gyanús lett szememben a sírás. Az is maradt mindmáig, s ennek a tudatnak köszönhetem, hogy aránylag kevésbé fog rajtam a nők hírhedett fegyvere, mint sok más férfin. Ahogy az első könny megcsillan szemükben, rögtön azt elemzem, mit akarnak elérni, s elég türelmetlenül viselkedem, mihelyt látom, szerepről és nem valóságos megrendülésről van szó, ami általában a leggyakoribb eset. Ők így akarják az erőviszonyokat a maguk számára kedvezően alakítani.”

Karátson Endre

 

„Aratás után a földek arckifejezése olyan gyámoltalan, mint azé az emberé, aki mindent odaadott.”

Walter Benjamin (Molnár Mariann fordítása)

 

„Sztoikusok és epikureusok egyöntetűen elismerik minden egyes pillanat végtelen értékét: számukra éppoly teljes és tökéletes az egyetlen pillanatra megvalósított bölcsesség, mint egy egész, végtelen időtartam; főleg a sztoikus bölcs az, aki szerint minden pillanat tartalmazza a kozmosz teljességét.”

Pierre Hadot (Endreffy Zoltán fordítása)

 

„Noha az életművészet az újkor kezdetével agresszívebbé válik, velejében mégis az egyes ember önvédelmének művészete marad a szenvedés (szenvedélyek), az események, a véletlen és a sors túlhatalmával, vagyis mindazzal szemben, ami nincs az ember kezében.”

Hannes Böhringer (Tilmann J. A. fordítása)

 

„A hit által adatik a bizalom, a viszonzott bizalom. A hit és a bizalom, az intellektus és az érzelem ekként egyesül, illetve ekként közelít két idegent egymáshoz.”

Vásárhelyi Anzelm

 

„A gondolkodás és belátás képessége… csak a mi életünk kiváltsága.”

D. Tóth Judit

 

„Poppeia sosem mutatta magát teljesen mezítelenül, hanem mindig csak izgató részleteit láttatta. Így válik az önmagát ritkává-tevés, az utalás, a meglepetés, a mindig »új«-ként való megjelenés művészetének példaképévé.”

Gerhart Schröder (Tillmann J. A. fordítása)

 

„Erényeink egyik részét az Ég adja, másikat iparkodásunkra bízza; de sem egyik, sem másik rész nem elegendő a személyiség felemeléséhez. Amennyitől megfoszt az Ég a születéskor, annyit tehet hozzá később a szorgalom. Velünk született értékeink a kegyelem lányai, emezeket dicséretes iparkodásunk szüli, s mégsem maradnak alul nemességben.”

Baltasar Gracián (Csuday Csaba fordítása)

 

„Miképpen az orvosdoktorság tartja és neveli testi egészségünket, megtanítván, mint kell azt oltalmazni, úgy az okosság lelki egészségünket oltalmazza és vétkeinket orvosolja.”

Bitskey István

 

„Az egytagú csoport kialakíthat egy különleges csak általa képviselt kultúrát, amelynek belső szépségeit, harmóniáját, értelmezhető komponenseit kizárólag ő maga, a hagyományok korlátozó hatása nélkül alakíthatja ki.”

Csányi Vilmos

 

„Jóllehet a westernhős inkább kötődik a gentleman angolszász tradíciójához, semmint a spanyol hidalgójéhoz, mégis – bár különböző módokon – mindkét alakban az európai nemesember jelenik meg: a feddhetetlen ember, akinek az okosság, az ügyesség, az erkölcs és jóillem egymással nehezen megférő elemeit kell összhangba hoznia, aki a tisztesség, az erényesség, a derekasság és a rátermettség mintaképe kell hogy legyen.”

Hannes Böhringer (Kurucz Andrea fordítása)

 

„A rómaiak számára kívánatosnak tartott életvezetést és életrendet nem a test leigázása, az ez elleni küzdelem vezette, nem egy a testet magának alárendelő, alávető lélek kialakításának szándéka, sokkal inkább a test vezetése a test törvényeinek megfelelően, azzal összhangban. De erre a feladatra csak az képes, aki önmagát is irányítani tudja, aki egyáltalán birtokában van a vezetés, az uralkodás képességének és technikáinak. Innen az önismeret, az önmagunkkal való foglalkozás kitüntetett és elsődleges volta.”

Popovics Zoltán

 

„Két dokumentum szolgálhat felvilágosítással e tárgyban, két könyv, az emberi nem legszentebb örökségéhez tartozók: A változások könyve (a ji-king) és a tao te king. Tulajdonképpen furcsa is, hogy nem vettük észre már korábban: mindkettő a Krisztus-történetet adja elő, de olymód, hogy bennük ennek a történetnek a Földdel való összefüggése rajzolódik ki.”

Karátson Gábor

 

„A mélység kívánása: az éjszaka mélységéé, a szerelemé. A szerelem: belezuhanni az időbe.”

Marina Cvetajeva (Csanda Mária fordítása)

 

„Nagyon nagy szerencse, hogy olyan sötéten látó és bizalmatlan természet vagyok, hogy tudom, az élet nem forma, nincs benne kompozíció, minden dolog akkor következik be, amikor éppen nem aktuális és amiben életünk egyetlen célját és beteljesedését látjuk, attól távol maradunk – és ez az élet pedagógiája: így bizonyítja be, hogy minden vallható és akarható cél illuzórikus, az igazi cél valahol a sötétben van, a hajó fenekén, a nagy gépházban, ahol sorsunkat fűtik alánk.”

Szerb Antal

 

„Unom az emberi relációimat, mert előre és kívülről tudom, hogy hogyan fogok reagálni; reszketek lányokkal beszélni, mert minden elmondhatót már jubilárisan elmondtam. Kívülről tudom magamat. És mindig önmagam vagyok.”

Szerb Antal

 

„Anyám szerint nem voltam sírós kisgyerek. Két-három éves koromból fennmaradt egy fénykép: bilin trónolok bőgve. Anyám jól megcsípett a felvétel előtt, mert nem akart folyton mosolygósan fényképezni.”

Karátson Endre

 

„És akkor (ahogy hazafelé jöttem a Russel Square-en át tegnap este) meglátom a hegyeket az égen: a hatalmas felhőket; és a holdat, ami felkelt Perzsia felett; erősen és biztosan érzem azt a valamit, ami pontosan »az« – és most még nem is egészen a szépségre gondolok. Csak arra, hogy maga a dolog is elég: ott van, megvan. És érzem a saját idegenségemet is, a földön; az emberi helyzet végtelen furcsaságát; ahogy ballagok át a téren, a hold alatt, a felhő-hegyek alatt.”

Virginia Woolf (Szabó T. Anna fordítása)

 

„Az ókori egyiptomiak úgy gondolták, a túlvilágon minden olyan lesz, mint e világon, mindenki folytatja a mesterségét, élvezi javait, megmarad a földi rangsorolás. Láttuk a kairói egyiptológiai múzeumban egy varga temetkezési szobrát. Ez a féllábú ember féllábúnak ábrázoltatta magát, azt hirdetve ezzel, elfogadja, hogy örökéletét is rokkantan élje. Meghatottan néztük, mennyire szerette az életet, eszébe sem jutott változtatni rajta, valamicskét javítani a minőségén.”

Karátson Endre

 

„Miközben felfelé haladtam a lépcsőn, a végtelen tengerre gondoltam, ami nem messze volt a háztól. Ahogy felértem, egy ablak előtt találtam magam. Lepillantottam. A szemem előtt az a meleg, faburkolatú, barátságos szoba terült el, amit épp az előbb hagytam el.”

Walter Benjamin (Molnár Mariann fordítása)

 

„A császárzsemle is tud valamit, naná, de a kifli éppenséggel – ha akarom – plebejus mivoltában képes nemes élvezetet okozni.”

Méhes Károly

 

„Az igazi csend derűs, a világ ünnepe.”

Varga Imre

 

„Épp most tisztítottam meg és láttam el a töltőtollamat. Ha ezután is folyik, nem úriember!”

Katherine Mansfield (Mesterházi Mónika fordítása)

 

„Claudel kisasszony továbbra is szenved üldözéses téveseszméjétől. Úgy gondolja, hogy a párizsi műkereskedők meg akarják kaparintani a szobrait és a vázlatait, ezért bírták rá a családját, hogy zárassák be.”

Kamocsay Ildikó

 

„A »középosztály« definíciói változóak, homályosak és bizonytalanok. A politikai ideológiával való gyors telítődés, a főleg a korai szocialistákat jellemző puritán moralizálás és szitkozódás csak még zavarosabbá tette a fogalmat.”

Pamela Pilbeam (Timár Lajos fordítása)

 

„Kamaszkorában az ember a Mindenséget egészében akarja átélni, lassanként az átmérő mind egyre szűkül, a bölcs ember lemond arról, ami a körön kívül fekszik, és ami belül van, annál gazdagabb és mélyebb lesz.”

Szerb Antal

 

„Az ember nemcsak meghatározott szükségletek fényében látja a dolgokat és alakítja ki viszonyát hozzájuk, hanem képes sokrétűen látni őket és kölcsönhatásba lépni velük. Az objektív megismerés korántsem a valóságtól való elkülönülés egyik formája, épp ellenkezőleg, joggal írható le a kötődés egyetemessé válásaként, mert az embernek azt a határtalan étvágyát fejezi ki a lét iránt, amely messze meghaladja az állati megismerésben adott érdeklődési köröket.”

Sebastian A. Samay (Kada Júlia fordítása)

 

„Nem hiszek egyetlen és minden elvárást, felmerülő kérdést kielégítő megoldásban; akár egy grafikusnak, nekem is látnom kell a különböző változatokat: szellemi- és lelki állapotom sajátos lenyomatait, hogy továbblépés reményében letehessem a voksomat valamelyik mellett, de a többit is igyekszem megőrizni eredeti formájában, mert a vázlatok együtt szemléltetik azt az utat, melyet a művé válás alatt megtettem.”

Bálint Péter

 

„Az ismétlés: egy pillanatra mintha visszafelé látszana menni. Tavaszi szél az őszben. A küszöbön még megáll az ember és még késlelteti az elkerülhetetlen elválást. Belekezd még egy kis beszélgetésbe, míg végül hagyja túlmenni a vendégeket a küszöbön.”

Hannes Böhringer (Tillmann J. A. fordítása)

 

„Szélsőségeimet – az életkor szélsőségeit nem is kell annyira figyelembe vennem, ez a megállapítás ennek automatikus magyarázata, miért –, a rendhagyóságokat, rendellenességeket stb. leszámítva szellemileg önállónak nevezhető koromtól fogva máig (s ma is) lehetőségeimnek, életemnek átlagát éltem (élem).

Tandori Dezső