Keresés:
Műhely

Gondolatok


2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990


1994

  „Csak azokban a korokban voltunk boldogok, amikor, mohón az eltűnésre, lelkesen elfogadtuk semmiségünket.”
E. M. Cioran (Fázsy Anikó fordítása)

„Az európai ember immár több, mint két évezrede emlékezik; eközben pedig észrevétlenül a valódi boldogság záloga a jelen megtagadása lett.”
Földényi F. László

„A teremtmény nem láthatja át az egészet, következésképpen nem is ítélheti meg. De éppen ezért örülhet a teremtésnek.”
Sulyok Elemér

„Íme a groteszk, egyrészt mint egy kozmikus intellektuális borzongás forrása, másrészt mint egy kozmikus testi komikum forrása.”
Karátson Endre

„Esetenként imponáló lehet a hűtlenség avagy az önmagunkkal való összeütközés diadala, amely utat nyithat felettes énünk ismeretlen távlatai felé.”
Cziráki Lajos

„A legfontosabb, amit az ember tehet, és ami igazán reá tartozik, az az, hogy alkot.”
Kelemen Zoltán

„Vallom, hogy a zenei gondolat végsősoron nem az ember »kútfejéből« jön, tehát azt hiszem, ha az alkotó elég alázatos, kell, hogy érezze: ő csak egy eszköz, bizonyos formában, valamilyen gondolatok, magasrendű összefüggések továbbítására.”
Reményi Attila

„A komédia mégis kétségbeesett szerelmet jelez: kétségbeesve szeretem a történelem tornyosuló bolondságait, aminthogy mindig csak kétségbeesve tudtam szeretni, legyen az akármi.”
Szentkuthy Miklós

„A szürrealizmus ösvényt vágott, hogy hozzáférkőzzék a dolgok titkához.”
Antonin Artaud (Fázsy Anikó fordítása)

„Egy verebet két fingért eladnak, de Isten az örökkévalóságig figyel a verébre (kb.).”
Tandori Dezső

„Számomra a költő történelmi jelenség, még akkor is, ha egy szóval sem beszél a történelemről, vagy ha úgy dönt, hogy nem enged semmilyen divathullámnak.”
Reinhold Schneider (Király Edit fordítása)

„A művész hideg, hidegen kell tartania anyagát, az érzéseket és mámorokat, amelyeknek más átadja magát, neki meg kell formálnia, vagyis edzenie, hűtenie kell, s a lágyságnak szilárdságot kell kölcsönöznie.”
Gottfried Benn (Király Edit fordítása)

„Az ütősök legfőbb feladata: mindig meghallgatni a hangot, amit készítenek. Tehát: kihallani a hangforrás belsejét abból, ami készül. A hangnak nemcsak indítása van – nem elég, ha a megfelelő időben »koppantok« –, a hangnak terjedése is van, s hagyni kell időt ahhoz, hogy terjedjen a hang, hogy fel tudja fogni a közönség.”
Váray László

„Tiszta költészet helyett talán szabatosabb volna abszolút költészetet mondani; s akkor olyan hatásmechanizmust kellene értenünk rajta, amely a szavak közötti kapcsolatokból vagy méginkább a szavak rezonanciáinak kölcsönös kapcsolatából ered. Végső soron az érzékenység olyan felségterületének kutatását jelenti, amelyet a nyelv tart uralma alatt.”
Paul Valéry (Báthori Csaba fordítása)

„Írni tudni, tudja isten, nem kevésbé »nehéz foglalkozás«, annál is inkább, mert míg a többi művészeti ág anyaga eleve a hétköznapi használat keretein kívül esik, addig a költő feladatát megnehezíti az a különös kötelezettség, hogy saját szavait a puszta társalgás és érintkezés szavaitól lényeg szerint, alapjaiban el kell különítenie.”
Rainer Raria Rilke (Báthori Csaba fordítása)

„Lehet, hogy meddő és gyermetegnek tűnő vállalkozás éppen azért az emberi jogért síkra szállni, amit maga az ember sért meg szüntelenül.”
Fábri Zoltán

„Ha az írás változik, változik a lelkület is. Az egyén és a kifejezés stílusa azonos. Ha elfogadja tőlem, hogy az egyéniség jele, jelzésrendszere maga az ember, akkor azt is el tudja fogadni, hogy a tipográfiai jel, a nyomtatott jel-együttes a társadalom lenyomata.”
Mandel László

„Úgy gondolom, hogy a primitív népek világnézetében olyan bölcsesség rejlik, amelyre figyelni kell, s tanulni belőle. Ha a poszt-civilizáció határaihoz értünk, következő lépésünk előtt számolni kell azzal a primitív világképpel, amelyik hagyományosan és bölcsen azon munkálkodott, hogy kapukat nyisson és tartson kinyitva a természet erőivel való érintkezés számára. A természet erőivel nem lehet laboratóriumban beszélgetni.”
Gary Snyder (Villányi G. András fordítása)

„A filmet én nem csupán a fotografált színpad reprodukáló eszközének tartottam, hanem önálló művészetnek. Ahol a színpad három festett falú díszlete az egész világra kitárul. Az egész természet mint egy hatalmas orshester együtt játszik az emberrel (vagy sokszor ember nélkül is!), ezért tartottam a filmet az ég és a föld világszínpadán játszódó »kozmikus« művészetnek.”
Szőts István

„A magyarázat sosem helyettesíti a zenehallgatást. A mű értelme ugyanis nem a mű fölött vagy alatt keresendő, nem is mellette, hanem csakis benne magában.”
Pierre Bouretz (Mártonffy Marcell fordítása)

„A legtöbb férfiban meglévő kósza és körvonalazatlan szorongás a Nőre és nem csupán az okos nőkre vonatkozik; ennek az érzésnek a lélektani gyökerei igen mélyen vannak és messze nyúlnak.”
Mohás Lívia –Tompa Mária

„… az ambícióm az, hogy a köveim, amiken dolgozom, életre keljenek. Amint életre kelnek, én abbahagyom a szobron a munkát. Nem akarok tovább dolgozni rajta, mert vagy megsebesíteném, vagy megölném.”
Pierre Székely

„Azt gondolom inkább, hogy az arc megközelítése eredendően etikai természetű. Ha egy orrot lát, egy homlokot, ha valakinek az állát látja vagy a szemeit, s ha mindezeket le is tudja írni, akkor úgy fordul a másik ember felé, mintha egy tárgy felé fordulna. A másik emberrel való találkozás legbiztosabb jele, ha meg sem jegyzem a szeme színét.”
Emmanuel Lévinasz (Mártonffy Marcell fordítása)

„Sajnos a köznapi nyelvhasználat a »mítosz«-t bizonyos értelemben mint »nem-igazságot tartalmazó« dolgot lejáratta. A teológusok közül is többen abban az értelemben használják a kifejezést, mint »felvilágosulatlan«, »értelmetlen«, »racionálisan elfogadhatatlan«. Ezzel mintegy erősítik azt a nyugati nézetet, mely szerint a valóság megismerésének legfőbb instanciája a természettudományos megismerés. Minden esetre sok természettudós ma már nem képviseli ezt a nézetet.”
Balogh Vilmos Szilárd

„Ami miatt korunkban az életet még érdemes élni, az az, ami az egykori melegségből, örömből és szeretetből még érezhető: a boldogságnak vannak archaikus jegyei, melyek kiiktatása boldogtalansághoz és a lélek kiüresedéséhez vezet.”
Max Horkheimer (Weiss János fordítása)