Keresés:
Műhely

Gondolatok


2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 19902012


„Napjaink paradoxona: a rossz ízlés parttalanul tombol, hisz az írott és a vizuális média igénytelenségét látva mentesnek érzi magát minden felelősség alól, ebben a miliőben pedig a klasszikus szerzők meglepőnek, forradalminak, őrültnek, szürrealistának hatnak. Valóban paradoxon ez? Vagy az ész jele?”
Philippe Sollers (Horváth Eszter fordítása)


„Valójában a nyelv belső tapasztalata az, ami a felszínen tart, ami magával ragad, ami elmélyít. Az ember nem választja ezt a szenvedélyt, ez adódik, és Sartre téved: az irodalom nem idegbaj, hanem a megismerés egyszerre mágikus és precíz módja, egyre inkább az.”
Philippe Sollers (Horváth Eszter fordítása)

 „Már semmiben sem hiszek,
Ami nem mélyült bele a keblembe,
Sem nem bizonyos és tartós,
Amit Isten maga nem nyilvánított ki nekem.”
Friedrich Wilhelm Joseph Schellingt (Weiss János fordítása)

„… a költészet meglátás, a költészet feltárja az ént az én számára, visszaadja a kultúrát önmagának; a versek a folytonosság elemei, és megvan bennük a régészeti leletek kisugárzása és érvényessége, de az eltemetett cserépdarab önálló jelentőségét nem csökkenti az eltemetett város jelentősége, a költészet: ásás, méghozzá olyan leletek után, amelyek végül növénynek bizonyulnak.”
Seamus Heaney (Mesterházi Mónika fordítása)

„Úgy tűnt, mintha a nő nem is érzékelné a körülötte zajló eseményeket, azt lehetett gondolni, hogy itt fog ülni moccanatlanul egészen az utolsó metróig. Profilból nézve neki is éppen olyan különleges, enyhén pisze orra volt, mint anyámnak. Ugyanaz a világos szem. Ugyanaz a magas homlok. Az ő haja rövidebb, mint az anyámé. Nem, nem változott sokat. Nem is volt már olyan szőke, de végül is, azt sem tudom, hogy az anyám született vagy festett szőke volt-e. Keserűen legörbedő szájszél. Biztosra vettem, hogy ez a nő az anyám.”
Patrick Modiano (Rőhrig Eszter fordítása)

„Rousseau a kezdet, a természet és az igazság embere, pusztán írásban képes érvényesülni e relációkban, írás közben, csakhogy ez mindig kiforgatása az egyszer már elért bizonyosságnak; az eltévelyedést megszenvedi, hévvel és reménytelenül támadja, a régi konvencióktól megszabadítva az irodalom öntudatra ébredését mozdítja elő, a perlekedésben és az ellentmondásokban egy újszerű, őszinte beszédet dolgoz ki.”
Maurice Blanchot: Rousseau (Marsó Paula fordítása)

„Rousseau gondolatrendszerében az írás kitüntetett jelentőségű. Az írás változó fogalma mindig egy filozófiai szándék függvénye. Az értekező, a törvényíró, a nevelő, vallomástevő beszédhelyzete minden esetben a megszólalási kritériumok érvényességéhez kötött. A beszédhelyzetek fordulópontjai nagyon jellegzetesek, s különös módon, éppen ez az a tényező, amely az értelmezők körében Rousseau kapcsán a legtöbb ellenállást idézi elő.”
Marsó Paula

„Fontos megjegyezni, hogy mind a tánc, mind az ének, mind pedig az építmények, csakúgy, mint a madarak nászruhája, nem csupán szexuális célzatú, de ki is váltja a szexuális viselkedést, szexuális izgalomba hozza a partnert éppúgy, mint az »előadót«. Mindez annak a régi meggyőződésemnek a hangoztatásához vezet, hogy az esztétikum alapja igenis erotikus, mi több szexuális (ld. pl. Platón, Freud), s hogy a szexualitás esztétikummá szelídítése az emberré válással kölcsönhatásban lezajló folyamat.”
Hárs György Péter

„Az est folyamán már megpróbált mesélni nekünk arról a homályos és érthetetlenül kusza érzésről, mely abban az időben a szívét nyomta, de különösebben egyikünk érdeklődését sem keltette föl vele. Felállt tehát és a fülemüle énekét kezdte el utánozni. Mindezt olyan brilliánsan tette, hogy a döbbenettől és az elragadtatástól mindannyian elhallgattunk.”
Denis Grozdanovitch (Désfalvi-Tóth András fordítása)


„A sztoikus etika szerint a legfőbb jó, a boldogság, ami a végső cél: a természettel összhangban élni. Poszeidóniosz szerint ennek elérése az igazságról, a megmutatkozó kozmikus rendről való szemlélődő élettel valósítható meg, vagyis a világmindenség tiszta megismerésével, aminek elsődleges feltétele a tiszta gondolkodás, a helyes képzetalkotás.”
Szoboszlai-Kiss Katalin

„… a mesében a sírás (miként valami siralmas dolog/állapot) sohasem elszigetelten, elénk tárulkozó esetlegességében nyilvánul meg, hanem mindig egy társas viszonyban, melyet egy lehangoló, nyugtalanító, fölháborító vagy éppenséggel csodálatos történet viszonyrendszerében interpretálhatunk.”
Bálint Péter